Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

WORD działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 17.01.2013 r. poz. 78)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 9.04.2013 r. poz. 476)

 

Kategorie uprawnień do kierowania pojazdami obowiązujące od 19 stycznia 2013 roku

 • kategoria AM uprawnia do kierowania :
  - motorowerem,
  - czterokołowcem lekkim;  
 • kategoria A1 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A2 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A uprawnia do kierowania:
  - motocyklem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  - czterokołowcem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;   
 • kategoria B uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C1 uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D1 uprawnia do kierowania:
  - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D uprawnia do kierowania:
  - autobusem,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria T uprawnia do kierowania:
  - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania:
  - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
      
 • kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 • kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 • kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 • kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;

 

O dokument prawa jazdy może ubiegać się osoba, która ukończyła odpowiednio:

 • 14 lat - dla kategorii AM
 • 16 lat - dla kategorii A1, B1, T
 • 18 lat - dla kategorii A2, B, B+E, C1, C1+E
 • 20 lat - dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat - dla kategorii C, C+E, D1, D1+E, (z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 18 lat)
 • 24 lata - dla kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • 24 lata - dla kategorii D i D+E, z zastrzeżeniem:

  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 21 lat
  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 23 lata lub 21 la, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie obowiązywania tego zakazu), a także osobie u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależniania od alkoholu lub innego środka podobnie działającego. Prawo jazdy może również zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony