Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Trwają zapisy na kurs w dniach 12-13 lutego 2019r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Jest ono przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W wyniku odbytego szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

 

2. Warunki uczestnictwa:

 • posiadanie prawa jazdy powyżej 1 roku
 • posiadanie na swym koncie nie więcej niż 24 punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego (należy sprawdzić we własnym zakresie ile punktów figuruje w rejestrze komendy policji ruchu drogowego)
 • dokonanie opłaty za kurs
 • dokonanie zapisu poprzez złożenie formularza w sekretariacie WORD osobiście lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA:

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać przy sobie prawo jazdy.

 

3. Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

 • wypełnić wniosek-ankietę personalną pobraną ze strony WORD
 • należy czytelnie i prawidłowo wypełnić wniosek na szkolenie (ośrodek nie odpowiada za błędnie, nieczytelnie lub z brakami wypełnione wnioski, uniemożliwiającymi zapisanie na szkolenie)
 • wniosek należy złożyć w sekretariacie WORD Legnica
 • osoba zostanie poinformowana o terminie szkolenia w chwili zgłoszenia się co najmniej 5 osób
 • ustaleniu terminu należy dokonać opłaty w wysokości 300 zł na konto WORD, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia 

wniosek do pobrania w formacie *.pdf

UWAGA:

Ze szkolenia można zrezygnować najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie do godz. 14:30

 

4. Program szkolenia

Szkolenie trwa jeden dzień i jest organizowane w dni wolne od pracy. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8:00

Lp.  Temat  Czas [min]  Metoda  Środki dydaktyczne  Prowadzący szkolenie
 1  Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce  2X45  pogadanka  film  Oficer policji
 2  Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych  45  pogadanka  film  Oficer policji
 3  Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym  3x45  pogadanka  film  Psycholog

 

podstawa prawna:

 

UWAGA: Koszt szkolenia wynosi 300 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy informuje, że w dniu 6.11.2008 zawarł z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty porozumienie w sprawie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W myśl porozumienia koordynatorem szkoleń jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkolenia mogą się odbyć dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, w miesiącach październik i kwiecień.

Informację o przewidzianym szkoleniu zamieszcza Kurator Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz przekazuje pocztą elektroniczną do wszystkich dyrektorów szkół. Informacja ma zawierać: określenie adresatów szkół, miejsce i termin szkolenia, program i wzór zgłoszenia (prosimy o dokładne i pełne wypełnienie formularza). Po zamknięciu naboru Kurator Oświaty przekazuje listę kandydatów do szkolenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy.

Szkolenie trwa dwa dni, w tygodniowych odstępach. Przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących (bądź przewidzianych do prowadzenia) wychowanie komunikacyjne. Szkolenie będzie przeprowadzane w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30C. Wszystkie koszty organizacji szkolenia ponosi WORD w Legnicy.

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku (Dz. U.  Nr 123, poz. 840 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oferuje szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

 

1. Szkolenie przeznaczone jest dla następujących osób: 

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

  

2. Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu: 

 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą.
 • Możliwości reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem.
 • Zasady odpowiedzialności osób kierujących  ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
 • Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

 

3. Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy:

 • wypełnić wniosek (załączony poniżej) i przedstawić dowód opłaty za szkolenie
 • wniosek wraz z dołączonym dowodem opłaty za szkolenie należy złożyć w sekretariacie WORD Legnica

wniosek do pobrania w formacie *.pdf

 

4. Minimalna ilość uczestników kursu: 8 osób

 

5. Koszt szkolenia wynosi 350 zł od osoby

 

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony