Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Najbliższe szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym odbędzie się w dniu 18 maja 2017 od godz. 8:00.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kursu do godz. 15:00 w sekretariacie ośrodka (I piętro)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

KURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 6-7 LUTEGO 2018r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy informuje, że w dniu 6.11.2008 zawarł z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty porozumienie w sprawie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W myśl porozumienia koordynatorem szkoleń jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkolenia mogą się odbyć dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, w miesiącach październik i kwiecień.

Informację o przewidzianym szkoleniu zamieszcza Kurator Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz przekazuje pocztą elektroniczną do wszystkich dyrektorów szkół. Informacja ma zawierać: określenie adresatów szkół, miejsce i termin szkolenia, program i wzór zgłoszenia (prosimy o dokładne i pełne wypełnienie formularza). Po zamknięciu naboru Kurator Oświaty przekazuje listę kandydatów do szkolenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy.

Szkolenie trwa dwa dni, w tygodniowych odstępach. Przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących (bądź przewidzianych do prowadzenia) wychowanie komunikacyjne. Szkolenie będzie przeprowadzane w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30C. Wszystkie koszty organizacji szkolenia ponosi WORD w Legnicy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy informuje, iż najbliższe szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego odbędzie się w dniu  27 stycznia 2018 roku w siedzibie ośrodka. Kolejny kurs odbędzie się w dniu 24 lutego.

Zapis odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie ośrodka następujących dokumentów:

  • wypełnionego wniosku na szkolenie
  • dowodu zapłaty
  • kserokopii prawa jazdy

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8:00. Obowiązkowo należy posiadać przy sobie prawo jazdy.

Ostateczny termin składania dokumentów na najbliższy kurs upływa w dniu 27 stycznia 2018 roku o godz. 14:30.

O rezygnacji lub nieobecności na szkoleniu należy zawiadomić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia do godz. 14:30.

 

UWAGA: Koszt szkolenia wynosi 300 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Jest ono przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W wyniku odbytego szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

 

2. Warunki uczestnictwa:

  • posiadanie prawa jazdy powyżej 1 roku
  • posiadanie na swym koncie nie więcej niż 24 punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego (należy sprawdzić we własnym zakresie ile punktów figuruje w rejestrze komendy policji ruchu drogowego)
  • dokonanie opłaty za kurs
  • dokonanie zapisu

UWAGA:

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać przy sobie prawo jazdy.

 

3. Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

  • wypełnić wniosek-ankietę personalną i przedstawić następujące dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty, dowód opłaty za szkolenie
  • wniosek wraz z dołączonym dowodem opłaty za szkolenie oraz kserokopią prawa jazdy należy złożyć w sekretariacie WORD Legnica najpóźniej do godz. 14:30 w dniu poprzedzającym szkolenie

wniosek do pobrania w formacie *.doc

UWAGA:

Ze szkolenia można zrezygnować najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie do godz. 14:30

 

4. Program szkolenia

Szkolenie trwa jeden dzień i jest organizowane w dni wolne od pracy. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8:00

Lp.  Temat  Czas [min]  Metoda  Środki dydaktyczne  Prowadzący szkolenie
 1  Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce  2X45  pogadanka  film  Oficer policji
 2  Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych  45  pogadanka  film  Oficer policji
 3  Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym  3x45  pogadanka  film  Psycholog

 

podstawa prawna:

 

UWAGA: Koszt szkolenia wynosi 300 zł. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


przelew krajowy: Bank Zachodni WBK
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Bank Zachodni WBK
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony